Η Σχότμαν Ερρίκος ΑΑΕΒΕ υπόκειται στα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και επαγγελματικού ήθους.

Για τους εταίρους μας εγγυόμαστε την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας βασισμένη σε κοινωνική και περιβαλλοντική υποστήριξη.

Αποδεχόμαστε τις υποχρεώσεις μας προς τους παραγωγούς, τους εργάτες, τους πελάτες και το κοινωνικό και οικολογικό περιβάλλον.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η Σχότμαν Ερρίκος ΑΑΕΒΕ πληρούν τις προδιαγραφές διεθνούς νομοθεσίας, διεθνών προτύπων, καταναλωτών και αγοραστών όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα.