Για την υλοποίηση της πολιτικής και την επίτευξη των στόχων ποιότητας, η ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΑΕΒΕ εφαρμόζει  σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνο με τις αρχές των Προτύπων ISO 9001:2000 και BRC. Στο σύστημα έχει ενσωματωθεί και Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP), το οποίο ακολουθεί τις επιταγές της επιτροπής του Codex Alimentarius και πληρεί τις προδιαγραφές του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1416.


IFS_certificate_Schotman_04_V_1.pdf
F336_Schotman_V_1.pdf
EUREPGAP_Certificate.jpg