Προϊόν:  Σπαράγγια 
 Διαθεσιμότητα:  Εβδομάδα 10 – Εβδομάδα 22 
 Ποσότητα 2004: 2.143 MT 
 Σχεδιασμός 2005:  2.750 MT 
   
 Προϊόν:  Σταφύλια 
 Διαθεσιμότητα:  Εβδομάδα 30 – Εβδομάδα 45 
 Ποσότητα 2004:  1.161 MT 
 Σχεδιασμός 2005:  1.300 MT 
   
 Προϊόν:  Ακτινίδια 
 Διαθεσιμότητα:  Εβδομάδα 42 – Εβδομάδα 10 
 Ποσότητα 2004:  1.498 MT 
 Σχεδιασμός 2005:  1.500 MT