Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΑΕΒΕ αφορά στην παραγωγική διαδικασία επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας σπαραγγιών, αλλά και σε όλο το πλέγμα των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν αποδοτική λειτουργία και ικανοποίηση του πελάτη. 

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητάς της είναι δομημένο σε τέσσερα επίπεδα: 

Το Εγχειρίδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση, την οργάνωση, τη διοίκηση και την τεχνική λειτουργία του συσκευαστηρίου. Ακόμη περιγράφονται η πολιτική και οι στόχοι που σχετίζονται με την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια, παρουσιάζονται η φιλοσοφία και οι γενικές αρχές του Συστήματος και παρατίθενται η πολιτική και κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή του. Επίσης, το Εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό και τη μελέτη HACCP και την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι αρχές του HACCP έχουν ενσωματωθεί στη γενικότερη λειτουργία του συσκευαστηρίου.

Οι Διαδικασίες περιέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εργασίας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν στην τεχνική και διοικητική  λειτουργία της επιχείρησης, ώστε αυτή να είναι συμβατή με το σύστημα και τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2000, HACCP και BRC. Όπου απαιτείται, στις Διαδικασίες αντιστοιχούν Έντυπα Καταγραφής, στα οποία καταγράφονται στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της Διαδικασίας.

Οι Οδηγίες Εργασίας περιγράφουν λεπτομερώς λειτουργίες που αφορούν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, εξοπλισμό, διεργασίες παραγωγής και μεθόδους μετρήσεων και δοκιμών, είτε ρητά είτε με αναφορά στο Υλικό Βάσης. Όπου απαιτείται, στις Οδηγίες Εργασίας αντιστοιχούν Έντυπα Καταγραφής, στα οποία καταγράφονται στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή τους.

Το Υλικό Βάσης αποτελείται από οποιαδήποτε εξωτερική τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται από το συσκευαστήριο κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του, και συμπεριλαμβάνει νομοθετικές διατάξεις, βιβλία, εγχειρίδια, δημοσιευμένα άρθρα κλπ.

Σε γενικές γραμμές η δομή του συστήματος ακολουθεί τη λογική του Προτύπου ISO 9001:2001, με μικρές παρεκκλίσεις όταν κρίθηκε ότι αυτές θα υποβοηθούσαν τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Εφ' όσον η παραγωγική διαδικασία δεν συμπεριλαμβάνει διεργασίες μεταποίησης, με τη στενή έννοια του όρου, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη παραγωγικής διαδικασίας είναι κατ' ανάγκη περιορισμένα και συνεπώς δεν καλύπτονται εκτεταμένα από το παρόν σύστημα. Από την άλλη μεριά, και εφ' όσον η πρώτη ύλη είναι πρωτογενές φυσικό προϊόν, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή προμηθευτών πρώτων υλών και στην ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ του οργανισμού και των παραγωγών. Σημαντική είναι η καταγραφή των προδιαγραφών, είτε αυτές τίθενται από τον πελάτη είτε είναι μέρος της νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων.

Το σύστημα είναι δυναμικό και περιλαμβάνει διαδικασίες για την αξιολόγηση και, όπου κριθεί απαραίτητο, την τροποποίησή του με ελεγχόμενο τρόπο.

Η πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο BRC, αποτελεί διαβατήριο για να μπορέσει μια επιχείρηση να διαθέσει τα προϊόντα της στις περισσότερες αλυσίδες της Ευρώπης. Άλλωστε, το πρότυπο αυτό, το δημιούργησαν οι σημαντικότερες αλυσίδες στην Βρετανία, αφού το ISO από μόνο του, δεν τους κάλυπτε πλέον. 

Στην επαναληπτική επιθεώρηση έναντι του BRC Technical Standard for Food Products (Version 3), που θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2004, η επιχείρηση θα επιδιώξει να πιστοποιηθεί και με το γερμανικό πρότυπο International Food Standard (IFS), ένα νέο πρότυπο, το οποίο δεν υπήρχε όταν η επιχείρηση κατέκτησε το BRC.